Skip to main content

Posts

Showing posts from May 13, 2012
Молодой человек, Вы - реалист. Отличное отношение к жизни в наши дни.
Соотношение оптимизма/пессимизма в Вашей жизни:

50 %50 %
Дополнительная информация (чем сильнее прижимали палец - тем она точнее): Иногда в ЖЖ Вы проводите слишком много времени. Вы редко смотрите телевизор. Вы увлекаетесь фотографией. Вы имеете отношение к журналистике.

Приложите большой палец левой руки к квадрату, введите Ваш ник и кликните на кнопку "гадать":

╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝

╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻͝╧ͪ̃̊̑ͬ̏ͭ҉͕͙̰̠̙͈͈̦͖̮̩̙͇̯̯̫̻…

don't be a patriot. it's lame.

tara unde ti-e frica de medici tara unde ti-e pohui de musari tara unde ti-e greata de savanti si jurnalisti de arta si cultura tara in care fiind un feudal de fapt esti un nimeni

▄̧̳̬̥̦̞̫̗̺̮̣͕̰ͮ̈́͛ͣ̎͗͗̀ͅ▄̶̨͙̬̹̩̱̦̰͓̭̟̲̣̞̼̖̗̏̄̄̽͒̔̌ͨ̒̕▄̸̨̪̳̝̙̝̮͔̦̻̼͍͎̼̤̲̤̋̄̑ͧ̑ͪ́̑̌̀͆̾̒̀͊̚͝▄̈̑͆̋͊̓ͤ͛ͪͨ҉̝̩͖̹͠▄͓̲͎̤̗͚̮͈̙̭͑̾̋ͫ͌͗̐ͥ̂ͤ́̊̊ͪ́̚͜͝͞▄̶̦͉̯̾̾̄̓͑͛̄ͯͯͦ̅ͧ̅̀▄̸̷̡̞̖̖̝̬̳͖͈̺̠͍̱̏ͦ̊ͦ̕͝▄̶̨̞̪̫̬̮͈̣͔̠̬͉͎̤̬̮̮̠̠̎̋ͤ̍̄̐͗̓̈́́ͥ̾ͤ̆̍̕͞▄̡̤̫͎͍̤̙̖̙͙̣̯͚̦̬͙͇̔͋̒̉̄̓̿̆̎ͦͯ͐ͮͯͧ̾̍́̚̚͘▄̢͇̣̺͚̦̭̻͙͖̠̝͉̠̱ͮ͐̇̑̑̀͢͟͞▄̵̢͔̻̫̹͙̳̟̝̄ͨ̇͆̆̐͑̇̂̂̂͆̎̊ͮ̒̀ͯ̕͡▄̡̖̟̱̰̻͖̇̄̔̇͊͛ͪ̏̓͋̆ͭ̀̌̕͢ͅ▄̂ͥ͗̊ͩͣ̒ͪ͒ͪ̊̈́̽̓̒҉͉̺̞̙̥̞̩͔̫̭͖̱͎̣̕͘̕͟▄̴̡̪̣̠͔ͩ̊̌́ͧ̉ͣͫ͆̊ͧ͊͊̌̚͘▄̿ͣ̏̿̍͂͌ͥ̉ͬ̐͒ͭͪ͊̇̀̕҉̱̰̠̙͔͍͔͙͓͙▄̢̨̩̠͕̜̪̎ͩ̇ͬ̏͗̋͆͂̓̏̒ͣͨͮ͌̽̀̚▄̴̵̢͕͉̘̓͂̓̊ͮ̀͞▄̧̫̟̮̞̘͓̞̞͔͎͗ͣͯ͌̈́ͧ̅̒͘͠▄̸̧̽ͪ̋ͯ͋͊ͪ͌̀̑̊̀́̚҉̮̪̳͚̘̗̱̠̮̳̯̻͓͓̦͇̘̝▄̇ͫ̐̇̊҉̦̰̥̙̩͢▄̧̲̼͔̙͙̪̳͙̮̰̲̜̗͙̱̑ͮ̏̏̀͡ͅ▄̷̧̖̳̬̺̲͙͎͇̬͓͕͖͔͛̎͋ͭ͗̃́ͩ̌͂̾̓̎ͪ̌̓̀͞▄̸͔͉̦͇͍͈̱̮̗͇̞̗̭̭̦̠̗̂̔ͣ͐ͤ̄̄͗ͨ͘͜͜ͅ▄̢̡̘͔̟̬͉͚̙̻̅͆͂ͭ̃̾̕▄̵̼̪͉̫͈̥͖̩͚̼̹̫͉͇ͮ́́ͩ́̿ͭ̕͠͡ͅ▄̧̢͎̪̞̖ͣͤ̃ͤ̿͆ͦ̕▄̷̳͚̫̟̜̘͍̌̓͐̉̑ͫ̂͗͞▄̢̱̦̻̱̩̙̘͕̙̬̪͒̃̄ͬ͘͢͟▄̷̡̛̰̟̩̫̦̬̙̩͓̉͐̆̐̎̀̽ͭ▄̶̵̶̦͙̠̼̪͓̠͓̻̩̫́ͫ̐͗͒͋ͭ̉̒̓ͯ͝ͅ▄̧̿̃̔̇͜͏͎̫̻͚̘̱̱̤͚̗̤͇̕̕▄̡̠̹̞̻̙̞̰̱̹̗͕̣̟̆ͫ͛̍ͩͩ̑̊͐̃̽̓ͤ͗͆̋̈̄̚͡͞ͅͅ▄̷̧̣̩̞̙̰͎̦͍̖̎ͫͬͪ̒͋ͥ͞͝▄̵̴̡͕̝̘̳̠̬̳̼͚̅̽̃͂ͤͪͬ̅͘͝▄̶͎̪̻̠͔̞̱̦̟̭̪̣̰͎̘̙͕ͨ̆̀͗ͣ͊̍̐͑ͮͩ͜͢͢▄̨̞̰̖͉̆͐́̏ͭͥ͛̇̆ͦ̎̇ͮ͒͌͠͠▄̧̝͓̮̼͙̭͚̲̤̠͍̝͍̣ͬ̈́͐ͮ͒̓͊̋̒́̎̇̆͌̿ͥ͜ͅ▄̴̛͑̌̽͜͏̮͖̜͇̠̟̙▄̀ͩ͋̏̾͒͗͗͏̟̖̩̩̤̹̮̻̯͎̤̦͕̜͉̩̖̲͜ͅ▄̞̪̗̰̫͚̳̬ͭ̓̿͒̈̂̐̒̎͂ͯͣ̓͟͞▄̵̨̣͉̺͕̈̊ͧ̄ͩ͐ͫͧ̆ͤ▄̨̥̱̲̘͎ͬ̈́ͮ̋̀̋̽ͥ̏͌̿ͨ͂͛̚▄͐̂̇ͨ́̓ͪͤ̋̌́̿̇̓̚҉̗̱͎̩̞̬̠͈͙̫̪̼̼̤͕ͅ

...dar nu vreau destul

tricolor

mi buli buli na seli

past is gone

pregnantfilm:VIOLENCE IS LOVE

buy drugs recall her senses

NIȘTE GEOGRAFIE SEMIOTICĂ CU MESĂGI SUBLIMINAL

Paris - Paris - Paris
Roma - Roma - Rome
London - Londra - London
Chișinău - ChișinăuКишинёв - Chisinau
Москва - Москова - Moscow

MOГИЛIВ - МОГИЛЁВ - MOVILĂU - MOJILĂU

Молдоva (proiect de lectie)

Noi suntem Молдоva
Nu Moldavia
Nu RM
Si Nu Moldova

Мол=до=va
МОЛ=ДО=VА

In Молдоva ii Mandova
Sh foarte oceni tare
olekutzэ cam huiova.
Ăi noi așă
înșetișor
mai fașim șeea
șeea
șeea
spune omul din Mandova.


Молд - la prima vedere totu-i normal.
Ova - hz de ce rimeaza cu vova... (răspicat și apăsat) CU TĂT SOIU DE VOVA!!@#$%$%$%$%$AMUIANLA SUBIECT

Moldovenii la moicăMoldovenii cu saйt
Bravooooo......nu inporta unde esti Russia,Europa sau in alta parte......cind auzi cintecele Moldovenesti iti vine sa dansezi in ce situatie nu te-ai afla cintecele Moldovenesti si Dansul sint la pretul cel mai scump!Bravooo
pe mine spre exeplu deloc nu ma fac de rusine...chear ma mindresc ca avem asa baieti talentati si muncitori..stiu sa se distreze si un ban sa il faca....am primit o placere sa ii privesc...bravoooooo baieti
da chiar va face de rusine..mai tacetzi dingura ...ca nu avetzi pentru ce sa va fie,,,ei nu stau cu mina intinsa pt a cersi .nu fura ,nu ucid ,asa ca nu aveti pt ce sa rositzi,,,
hahaha,supe…

SOSMDSS

prefaцэ
Ăsouăs amdă ăsăs (rom)
Эсоуэс Эмдэ Эсэс (мд)

Capitolul i mare
One more gorlojobistoje
and you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit you don't need this shit you don't need this shit____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

you don't need this shit
you don't need this shit
you don't need this shit
yo…

and in the meantime ițll create ma own

butăcărie


aliu


coploțeiminimasctilibuz

...dar nu vreau destul

primul "cronograf" - un Koyaanisqatsi in slow motion

"Царэ де сярэ"